Péiteng beim Home St. Hubert (52, rue de l’Eglise).