Käerjeng hëlleft

A senger Sitzung vum 8. Juli huet de Gemengerot d’Grënnung vun enger ASBL „Käerjeng hëlleft“ gutt geheescht, déi an den nächste Méint zesummen mat de Bierger soll op d’Bee gestallt ginn.

Zweck an Ziel vun dëser Associatioun soll et sinn: 

-            an Zäiten vu Krisis ze weisen datt et nët nëmmen ëm eis selwer geet, mee datt et och wichteg ass aneren, deenen et wäit manner gudd geet ewéi eis, zu hëllefen;

-            d’Bevëlkerung aus der Gemeng ze sensibiliséieren an ze solidariséieren fir Problemer vun Aarmut an Nout heiheem an de der ganzer Welt;

-            Bindeglied tëschent der Gemeng an dem Projet Malawi an aneren 3. Welt Länner-Projeten am Kader vum Kimabündnis ze ginn an sech esou un Kooperatiouns- an Solidaritéitsprojeten ze bedeelegen

„Käerjeng hëlleft“ wäert ewéi eng allgemeng üblech ASBL funktionéieren, mat engem Comité an aktive Memberen. Et ass eng neutral Associatioun, déi oppen ass fir jiddereen ouni  Ënnerscheed op politeschem, reliéisem oder ideologeschem Plang.

Déi Leit déi d'Ziler vu "Käerjeng hëlleft" wëlle mattënnerstëtzen, kënne gären en Don maachen op de Postscheckkonto LU78 1111 7024 7295 0000 .

Gitt Member vu "Käerjeng hëlleft" duerch Iwwerweisung vu mindestens 10 € op de Kont vun der Asbl.

Kontakt: kaerjeng.helleft@kaerjeng.lu

--------------------------------------------------

Dans sa séance du 8 juillet, le conseil communal a donné feu vert à la création d’une asbl „Käerjeng hëlleft » , qui sera constituée dans les prochains mois avec le concours de la population de la commune.

Les buts et objectifs de l’association sont :

-          de montrer en ces temps de crises, qu’il y a des problèmes plus importants que nos pépins quotidiens, mais qu’il y a beaucoup de gens qui se portent beaucoup moins bien que nous ;

-          de sensibiliser la population de la commune de Käerjeng à se solidariser avec la misère et la pauvreté chez nous et dans le monde entier ;

-          d’effectuer le lien entre la commune de Käerjeng, le projet Malawi et les projets du tiers monde en relation avec « Klima-Bündnis ».

« Käerjeng hëlleft » fonctionnera selon les règles habituelles de la loi sur les asbl, composé d’un conseil d’administration et de membres actifs. Ce sera une structure neutre et ouverte à tout bénévole et intéressé sans distinction de convictions politiques, religieuses ou idéologiques.

 Les personnes intéressées à soutenir les actions de "Käerjeng hëlleft", peuvent faire ceci par un don sur le compte CCP LU78 1111 7024 7295 0000 .

Devenez membre de "Käerjeng hëlleft" en versant la somme de minimum 10 € sur le compte de l'asbl.

contakt: kaerjeng.helleft@kaerjeng.lu

© Administration Communale de Käerjeng